Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

शाळा विकास आराखडा School Development Plan

शाळा विकास आराखडा  School Development Plan म्हणजे काय? शाळा विकास आराखडा व शालेय व्यस्थापन समिती यांचा संबंध काय आहे. शालेय विकास आराखडा कसा तयार करावा? इत्यादी सर्व प्रश्नांची उकल करण्यासाठी आपण ही शब्द बांधणी करत आहोत.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९  RTE 2009, मधील कलम २२ (१) नुसार शाळा व्यस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा तयार करावा. संबंधित केंद्रप्रमुख / समन्वयक यांनी आराखड्याचे मूल्यमापन करावे. हा आराखडा स्थानिक प्राधिकरणाला (ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा कटक मंडळ) तत्काळ सादर करावयाचा आहे.


शाळा विकास आराखडा चे आधार क्षेत्र:

शाळा विकास आराखडा हा पुढील चार क्षेत्रांवर आधारित राहील.
१. शाळा सुविधा 
२. समता 
३. गुणवत्ता
४. लोकसहभाग

शाळा विकास आराखड्याचा उद्देश:

१. कृती आराखडा या माध्यमातून शालेय व्यस्थापन समिती चे शिक्षक, मुख्याध्यापक, पालक व ग्रामस्थ यांच्या सहभागातून शाळेच्या गरजा, बलस्थाने व उणीवा यांचा शोध घेवून कृती आराखडा तयार करणे .  
२. शाळा विकास आराखडा हा समूह आराखडा, गट / मनपा आराखडा, जिल्हा/राज्य वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजप्रत्रक निर्मितीचा पाया आहे. म्हणून शाळा विकास आराखड्यातील आकडेवारी अचूक असावी.
३. उपरोक्त नमूद आधारक्षेत्रांमध्ये समन्वयक प्रस्थापित करून शालेय व्यस्थापन समितीच्या माध्यमातून शालेय विकास लोकसहभागाच्या माध्यमातून करवणे.
४. शाळेसमोर येणारी नवनवीन आवाहने स्थानिकांच्या मदतीने सोडविणे.

त्यामुळे प्रस्ताविकाच्या शेवटी शाळा व्यस्थापन समिती अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांची स्वाक्षरी असावी असे नमूद आहे.
Sr. No
Description
Link
शाळा विकास आराखडा सन २०१६-१७
शाळा विकास आराखडा सन २०१७-१८
शाळा विकास आराखडा सन २०१८-१९
        

No comments: